ALGEMENE VOORWAARDEN USUALIZE

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon, die met Usualize, gevestigd te Reduzum een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Aanbiedingen
Alle door Usualize gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Usualize slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie alsmede monstermateriaal blijft (intellectueel) eigendom van Usualize en dient op eerste verlangen geretourneerd te worden. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de wederpartij. In dat geval heeft de wederpartij de mogelijkheid om hetzij de overeenkomst te ontbinden hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.

Artikel 3: Overeenkomst
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Usualize eerst dan tot stand nadat Usualize een opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd.
De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken en/of toezeggingen door personeel van Usualize of namens Usualize gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Usualize slechts indien deze door laatstgenoemde schriftelijk zijn bevestigd. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Terzake van het in dit artikel gestelde is de administratie van Usualize beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs. Bij een overeenkomst met een zakelijke wederpartij is Usualize gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te vorderen. Usualize is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk danwel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten zullen worden doorberekend aan de wederpartij conform de verstrekte prijsopgaven. Alvorens Usualize overgaat tot het inschakelen van anderen zal zij hieromtrent overleg voeren met de wederpartij.

Artikel 4: Annulering
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Usualize met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Usualize ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Usualize geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Usualize reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 5: Prijs
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen. De prijs die Usualize voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend
voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.  Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 6: Prijswijzigingen
Usualize is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Usualize tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmogelijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs. Usualize is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Usualize zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Levering en levertijd; eigendomsvoorbehoud
De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend, overschrijding leidt niet tot aansprakelijkheid van Usualize. Overschrijding van de levertijd verplicht Usualize niet tot enige vergoeding. De wederpartij kan
Usualize na herhaalde levertijdsoverschrijding schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van de laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van Usualize. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Usualize zijn bedrijf uitoefent. Usualize is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Usualize te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Usualize bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af  te leveren zaken in ontvangst te nemen. Iedere levering van zaken door Usualize aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet, internet of e-mail. Het aannemen van zaken van Usualize door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. Usualize is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 8: Onderzoek bij aflevering
De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Usualize de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Usualize er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 5 dagen na aflevering.  Usualize is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 5 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Usualize voor de opdrachtgever redelijkerwijs
mogelijk is. De prestatie van Usualize geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 9: Overmacht
Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog (ook buiten Nederland), oproer, rellen, epidemie, ramp, verkeersstoring, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, e.d. Indien zich een overmachtsituatie voordoet is Usualize alsmede de wederpartij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst definitief te ontbinden. Usualize is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 10: Zet-, druk- of andere proeven
De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Usualize ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Usualize terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Usualize de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Usualize is niet aansprakelijk voor de afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.  Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen. Er kan sprake zijn van kleurverschil tussen de zet-, druk- of andere proeven en het uiteindelijke drukwerk. Usualize kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 11: Auteursrechten etc.
De opdrachtgever garandeert Usualize, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Usualize zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid
1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Usualize bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Usualize door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Usualize de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Usualize steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op standen, fotografische opnamen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Usualize bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. De opdrachtgever verkrijgt na levering door Usualize het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Usualize in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel.Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 12: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
Indien de opdrachtgever met Usualize is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van Usualize vragen. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van Usualize vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat Usualize een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van de ontvangst van het materiaal of de producten door Usualize houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen. Usualize is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking, op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
Usualize kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Usualize onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Usualize getoonde monster en het later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materiaal of producten. Usualize staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Usualize noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak,
vernis of anti-smetmiddelen. De opdrachtgever is gehouden Usualize op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijden de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen. Extra werkuren ten gevolge van niet juist aangeleverde digitale bestanden worden door Usualize bij opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product-)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Usualize niet gehouden tot1 enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, aan roerend of onroerend goed danwel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.  Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde is Usualize in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Opdrachtgever vrijwaart Usualize voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Usualize geleverde goederen.

Artikel 14: Betaling
Betaling dient zonder aftrek en/of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige en/of volledige betaling is de wederpartij van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is Usualize gerechtigd vanaf de datum van verzuim een bedrag van Euro 25,00 per maand in rekening te brengen. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn
alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die Usualize maakt als gevolg van de niet-nakoming door de wederpartij van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de wederpartij. Het minimumbedrag aan incassokosten bedraagt Euro 90,00.

Artikel 15: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Usualize en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
Leeuwarden.